• Separador d’Hidrocarburs

DESCRIPCIÓ

TADIPOL dissenya i construeix segons normativa DIN 1999 (1-6), EN 858 (1i 2) separadors d’hidrocarburs de gran format segons la norma UNE-EN 858. Incorporen (segons les necessitats) càmeres de tempestes (bypass), comportes reguladores del cabal, skimmers de recollida d’hidrocarburs (manuals i automàtics), dipòsits annexes per acumular hidrocarburs, sondes de detecció de llots, sondes d’hidrocarburs, reixes de retenció, escales d’accés,etc.

És indispensable la instal·lació de separadors d’hidrocarburs per evitar l’abocament d’hidrocarburs, olis lubricants, i altres productes presents en els paviments de grans aparcaments, aeroports, vials públics, estacions de servei, tallers mecànics, etc.

FORMATS

FUNCIONAMENT

Les aigües carregades d’hidrocarburs i de fangs, entren al recinte desarenador, on s’alliberen les sorres, els fangs i les altres matèries pesants. A continuació passen al com¬partiment de separació, al qual romanen el temps suficient perquè els hidrocarburs, olis i altres compostos de densitat inferior a la de l’aigua pugin a la superfície, on queden retingudes.

La seva instal·lació és necessària en establiments situats dins i fora dels nuclis de població. Les aigües residuals domèstiques procedents de lavabos i cuines no han de ser conduïdes mai al separador d’hidrocarburs.

Complint la normativa DIN 1999 (1-6) i CEN N-109-E y EN 858 (1 i 2), els separadors d’hidrocarburs han d’estar proveïts d’un compartiment desarenador i d’una boia d’obturació automàtica calibrada. Aquest compartiment separador pot estar incorporat al mateix equipament separador o trobar-se de manera independent, i la seva mida pot variar depenent del tipus de cabdal receptor.

Segons la norma EN858, tots els equipaments presentats es poden classificar como a “sistemes separadors per a líquids lleugers” dins del grup I. Per tant, han de tenir el con¬tingut màxim permès, que és de 5 mg/l.

GAMMA DE PRODUCTES

DEPURADORA OXIDACIÓ TOTAL

Les depuradores biològiques d’oxidació total són l’equip ideal per aconseguir un alt nivell de depuració de les aigües residuals.

DEPURADORA BIOLÒGICA

El format fossa sèptica està compost per un compartiment superior de decantació dels sòlids i un de inferior de digestió biològica.

SEPARADOR DE GREIXOS

El separador de greixos permet retenir i emmagatzemar olis, greixos, sabons i altres substancies contaminants de densitat inferior a l’aigua.

DECANTADOR O ESPESSIDOR DE FANG

Els decantadors estàn especialment dissenyats per aconseguir un alt rendiment en el procés de sedimentació de sòlids.

POU DE BOMBEIG

Els pous de bombeig són equips prefabricats ideals per a la impulsió d’aigües netes, de pluja, fecals o grises.

SEPARADOR D’HIDROCARBURS

Els separadors d’hidrocarburs tenen la funció de retenir i acumular substancies contaminants per evitar que penetrin a l’entorn.

DECANTADOR PRFV EN SEGMENTS

TADIPOL acumula llarga experiència en la contrucció i muntatge de decantadors de PRFV en segments i acoblats a l’obra.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.