• Depuradora biològica

DESCRIPCIÓ

Aquest sistema de depuració és la solució més pràctica i efectiva per al tractament de les aigües residuals que provenen d’habitatges aïllats sense connexió al clavegueram: càmpings, hotels, restaurants, etc. TADIPOL compta amb un catàleg de depuradores biològiques en format vertical amb fons pla (també anomenades “pous clarificadors”, “pous Imhoff” o “decantadors-digestors”) i també en format horitzontal.

HORITZONTAL

VERTICAL

FOSSA SÈPTICA

L’aigua residual entra a l’interior de la fossa, on les matèries en suspensió decanten i es dipositen al fons formant fangs orgànics, que inicien un procés de descomposició anaeròbica (digestió), de la qual s’obtenen compostos simples com el diòxid de carboni, el gas metà i l’aigua. Aquest procés biològic permet disminuir la quantitat de fangs acu¬mulats i contribueix a la seva estabilització, mineralització i compactació. El residu restant, format bàsicament per matèries no biodegradables, queda acumulat a la part inferior del tanc, d’on ha de ser extret periòdicament (cada 1 o 2 anys).

La formació de gasos derivats del procés de digestió, origina un bombolleig a l’interior del tanc que perjudica la bona decantació de les matèries en suspensió, per la qual cosa les fosses sèptiques verticals s’han dissenyat amb una campana i una contra campana interna, que separen el compartiment superior de decantació de sòlids del compartiment inferior de digestió de fangs acumulats.

Aquestes campanes deflectores permeten el pas de les partícules en suspensió sedimentades fins a la zona de digestió, i eviten que les bombolles generades durant la digestió de fangs pugin fins a la zona de decantació. De la mateixa manera, no permeten que l’aigua residual que circula per la zona de decantació entri en contacte amb els fangs en descomposició de la zona de digestió, amb la qual cosa s’aconsegueix que l’aigua residual depurada tingui menys problemes de pudors.

El rendiment obtingut en les fosses sèptiques, tant en format horitzontal com vertical és del 90% d’eliminació de sòlids en suspensió i el 35% de reducció de DBO5.

FILTRE BIOLÒGIC

El biofiltre és el complement perfecte per a la fossa sèptica, ja que aconsegueix oxidar els contaminants orgànics que la fossa sèptica no ha aconseguit eliminar.

L’aigua contaminant de la fossa sèptica es reparteix uniformement sobre el farciment plàstic –d’alta superfície específica– mitjançant un sistema distribuïdor. A la super¬fície del suport plàstic s’hi forma una pel·lícula biològica de microorganismes aeròbics actius que oxiden i degraden la matèria orgànica. El rendiment de depuració en el tractament d’aigües domèstiques és d’un 85% de reducció de DBO5. Mitjançant l’acció combinada dels dos processos s’aconsegueix el compliment de la normativa vigent per a l’abocament a cabal públic, la norma UNE ISO-EN 12566, la EN 1085 i la “Instrucció tècnica aplicable al sanejament autònom aprovada pel Consell d’Administració de l’ACA el 20 de novembre de 2008”.

GAMMA DE PRODUCTES

DEPURADORA OXIDACIÓ TOTAL

Les depuradores biològiques d’oxidació total són l’equip ideal per aconseguir un alt nivell de depuració de les aigües residuals.

DEPURADORA BIOLÒGICA

El format fossa sèptica està compost per un compartiment superior de decantació dels sòlids i un de inferior de digestió biològica.

SEPARADOR DE GREIXOS

El separador de greixos permet retenir i emmagatzemar olis, greixos, sabons i altres substancies contaminants de densitat inferior a l’aigua.

DECANTADOR O ESPESSIDOR DE FANG

Els decantadors estàn especialment dissenyats per aconseguir un alt rendiment en el procés de sedimentació de sòlids.

POU DE BOMBEIG

Els pous de bombeig són equips prefabricats ideals per a la impulsió d’aigües netes, de pluja, fecals o grises.

SEPARADOR D’HIDROCARBURS

Els separadors d’hidrocarburs tenen la funció de retenir i acumular substancies contaminants per evitar que penetrin a l’entorn.

DECANTADOR PRFV EN SEGMENTS

TADIPOL acumula llarga experiència en la contrucció i muntatge de decantadors de PRFV en segments i acoblats a l’obra.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.