POLÍTICA DE PRIVADESA

TADIPOL, SL informa els usuaris del lloc web sobre la seva política de tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, TADIPOL, SL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Real decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa.

RECOLLIDA, FINALITAT I TRACTAMENT DE DADES

TADIPOL, SL té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden realitzar, ja sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o l’emplenament de formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, TADIPOL, SL serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Al seu torn TADIPOL, SL informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitats (INDICAR). Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals que siguin recollides a través del lloc web de TADIPOL, SL, i per tant, tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats als fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per TADIPOL, SL.

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

TADIPOL, SL informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada a una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a tercers quan TADIPOL, SL disposi del consentiment exprés de l’usuari.

DRETS DELS USUARIS

Aquest model documental és facilitat per INCIBE de forma absolutament gratuïta. INCIBE no es responsabilitza de l’ús que pugui fer-se d’aquest. El present documental és un model orientatiu proporcionat gratuïtament per INCIBE. INCIBE no es responsabilitza de l’ús que pugui fer-se d’aquest. INCIBE recomana recórrer a professionals especialitzats en Dret Tecnològic per a la reducció personalitzada de contractes i documents il·legals. La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de TADIPOL, SL. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) a la següent adreça: TADIPOL, SL, Carrer: Camí de Juncadella, s/n, Codi postal: 08251, Ciutat: Santpedor, Província: Barcelona o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.