DESCOBREIX

Amb més de 40 anys d’experiència, TADIPOL, s’ha especialitzat en la fabricació de caldereria, cobertes i estructures de PRFV, per donar solució als problemes de corrosió i de resistència química dels material convencionals, com per exemple l’acer, per a qualsevol tipus d’indústria.

EMMAGATZEMATGE

TADIPOL disposa d’un ventall molt ampli de tipologies de tancs per a l’emmagatzematge: dipòsits verticals exteriors, dipòsits verticals enterrats, dipòsits verticals oberts, cisternes horitzontals exteriors, cisternes horitzontals enterrades, sitges, sistemes de recollida d’aigües pluvials, dipòsits amb aïllament tèrmic, etc. Aptes tant per a fluids com per a sòlids. El nostre departament d’enginyeria li realitzarà un disseny personalitzat en funció de les seves necessitats.

+ INFO

DEPURACIÓ

TADIPOL ofereix als seus clients diferents processos avançats de tractament d’aigües residuals: depuradores d’oxidació total, depuradores biològiques, separadors de greixos, separadors d’hidrocarburs, pous de bombeig i decantadors o espessidors de fangs. L’equip tècnic s’ocuparà de realitzar un disseny personalitzat que s’adeqüi a les seves necessitats específiques, sospesant tots els factors i garantint el compliment de la legislació vigent.

+ INFO

EQUIPAMENT PROCÉS QUÍMIC

Gràcies a les propietats especifiques del PRFV com són la fiabilitat, la resistència a la corrosió i la flexibilitat de disseny dels equips, fan que aquest material sigui idoni per a la fabricació d’equips de processament de productes químics. TADIPOL ha assolit una gran experiència desenvolupant projectes a mida i amb un servei personalitzat per a diferents sectors, com els de la indústria química, farmacèutica, petroquímica, etc. i amb tot tipus d’aplicacions, com per exemple els dipòsits de barreja, dipòsits d’emmagatzematge, reactors, etc.

+ INFO

COBERTES PRFV

TADIPOL s’ha especialitzat també en el disseny, la fabricació i el muntatge de cobertes de PRFV. Aquest tipus de cobertes són especialment adequades per a la cubrició de diversos equipaments en EDARS o ETAPS. S’utilitzen dos sistemes diferents de producció: les cobertes modulars i les cobertes amb perfileria de pultrusió. Això, ens permet donar una solució eficaç a les necessitats del client i optimitzar la inversió segons les dimensions o especificacions de la coberta.

+ INFO

ESTRUCTURES PRFV

Les propietats dels nous materials compostos avançats, com per exemple la resistència a la corrosió o l’excel·lent relació entre la seva resistència estructural i el seu reduït pes, han obert noves possibilitats a l’hora de plantejar estructures en ambients agressius. L’àmplia gamma de perfils estructurals PRFV de TADIPOL permet la projecció de tot tipus d’estructures com ara: escales verticals, escales inclinades, baranes, passarel·les, tancaments i estructures totalment personalitzades.

+ INFO

TANCAMENTS

Les propietats del PRFV fan que els diferents sistemes de tancament de TADIPOL (tancaments de tràmex, tancaments de tub i tancaments de perfileria), siguin una òptima solució per a tot tipus d’instal·lacions. La resistència a la corrosió, la baixa conductivitat elèctrica i la transparència a les ones radio/radar, fa que siguin especialment adequats per a zones on hi ha telecomunicacions, aeroports, centrals de telefonia, subestacions elèctriques, torres d’alta tensió i zones amb un elevat ambient salí.

+ INFO

TRÀMEX PRFV

Els cobriments d’arquetes, canals, etc, amb TRAMEX DE PRFV, són idònies per a tot tipus d’instal·lacions a l’aire lliure o espais amb ambients corrosius. Les propietats mecàniques i la resistència bidireccional del tràmex, fa que les plaques es puguin seccionar de la forma més convenient, donant total llibertat al disseny i mantenint la resistència. Gràcies a la seva baixa conductivitat, els tancaments amb tràmex de TADIPOL són especialment adequats per a aïllar zones amb alta tensió elèctrica.

+ INFO

PECES ESPECIALS

TADIPOL ha desenvolupat i portat a terme nombroses obres especials de gran envergadura. Les propietats i la llibertat de disseny que ens ofereix el PRFV, fa que sigui el material idoni per dur a terme projectes singulars. Partint d’un esbós inicial aportat pel client, efectuem els càlculs estructurals necessaris i proposem el disseny més adequat per complir amb les especificacions del projecte i condicions de treball.

+ INFO

TUBULADURES

TADIPOL disposa d’una àmplia gamma de tubuladures i boques de registre estàndard. Aquestes, i segons les necessitats del client, es poden fabricar amb diferents tipus de resines antiàcides com poden ser la vinil èster, la bis fenòlica, etc. i amb diferents matrius de perforació i diversos rangs de pressió. Alhora es poden interconnectar amb sistemes de diferents materials i adaptar-se així a instal·lacions ja existents, si és el cas, reduint considerablement la inversió.

+ INFO