• Decantador o espessidor de fang

DESCRIPCIÓ

Els decantadors i espessidors troncocònics estan especialment dissenyats per aconseguir un alt rendiment per la sedimentació de sòlids en processos primaris de decantació de sorres o sòlids grossos, tractaments biològics de llots actius o fangs activats, decantadors secundaris enterrats en depuradores d’oxidació total, tractaments terciaris d’aigües depurades, processos fisicoquímics industrials, potabilització d’aigües netes, etc.

Els espessidors de llots tenen la funció d’emmagatzematge i compactació, per augmentar la seva concentració de matèria sòlida i reduir el volum de llots per tractar.

L’aigua residual entra al decantador i baixa a través de la campana central tranquil·litzadora. En sortir de la campana, l’aigua queda en repòs i permet així que les partícules en suspensió precipitin i s’acumulin a la part baixa del con, d’on són aspirades a través de la tubuladura inferior de buidatge.

L’aigua clarificada és recollida a la canal perimetral superior i canalitzada fins al punt d’abocament.

En determinades aplicacions és possible accelerar el procés de decantació de les partícules mitjançant la dosificació d’additius específics.

TADIPOL construeix decantadors de format troncocònic amb peus (proveïts de con de 45º o de 60º), de¬cantadors semi enterrats, tremuges submergides de diàmetre gran, etc.

Quan les aigües residuals a tractar siguin corrosives o formin part d’un procés fisicoquímic de depuració, serà necessari incorporar al decantador una capa interior de barrera química composta de resines anticorrosives vinilester o bisfenòliques, que preserven el laminat de l’atac químic.

GAMMA DE PRODUCTES

DEPURADORA OXIDACIÓ TOTAL

Les depuradores biològiques d’oxidació total són l’equip ideal per aconseguir un alt nivell de depuració de les aigües residuals.

DEPURADORA BIOLÒGICA

El format fossa sèptica està compost per un compartiment superior de decantació dels sòlids i un de inferior de digestió biològica.

SEPARADOR DE GREIXOS

El separador de greixos permet retenir i emmagatzemar olis, greixos, sabons i altres substancies contaminants de densitat inferior a l’aigua.

DECANTADOR O ESPESSIDOR DE FANG

Els decantadors estàn especialment dissenyats per aconseguir un alt rendiment en el procés de sedimentació de sòlids.

POU DE BOMBEIG

Els pous de bombeig són equips prefabricats ideals per a la impulsió d’aigües netes, de pluja, fecals o grises.

SEPARADOR D’HIDROCARBURS

Els separadors d’hidrocarburs tenen la funció de retenir i acumular substancies contaminants per evitar que penetrin a l’entorn.

DECANTADOR PRFV EN SEGMENTS

TADIPOL acumula llarga experiència en la contrucció i muntatge de decantadors de PRFV en segments i acoblats a l’obra.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.